Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Mål

Undersøke om ulike bandasjetyper var forbundet med smerte og stress hos pasienter med kroniske sår.

Metoder

 • Den undersøkende studien ble utført for å identifisere forskjeller mellom rapporterte smerte- og stressnivåer knyttet til bruk av atraumatiske og tradisjonelle bandasjer brukt i behandlingen hos pasienter med kroniske sår.
 • Følgende psykologiske tester ble brukt:
  • PSS (Perceived Stress Scale)
  • STAI (State Trait Anxiety Inventory)
  • Stress-skala
 • Ved bandasjeskift ble PSS- og STAI-spørreskjemaene lest opp for hver pasient og de muntlige svarene ble registrert av et medlem av forskningsteamet.

Resultater

 • Av 49 pasienter med kroniske sår var 53 % menn (n=26) og 47 % var kvinner (n=23). Pasientene var i alderen 38 til 95 år, og med en snittalder på 69,1±14,1.
 • Sårtypene hadde ulike sårårsaker og ble behandlet med enten atraumatiske bandasjer som Mepilex eller med tradisjonelle bandasjer som Biatain®* eller Aquacel®* Ag, (tabell 1).

*Aquacel er et registrert varemerke for ConvaTec Inc. Biatain er et registrert varemerke for Coloplast A/S.

hidden1hidden2

Tabell 1. Sårårsak

Sårtype Atraumatisk n(%)  Tradisjonell n(%)
Venøst leggsår 3 (30 %) 5 (13 %)
Annet leggsår 2 (20 %) 5 (13 %)
Diabetisk fotsår 1 (10 %) 15 (38 %)
Annet fotsår 4 (40 %) 8 (21 %)
Annet kronisk sår 6 (15 %)
Totalt 10 39
hidden1hidden2

Tabell 2. Gjennomsnittlige resultater for psykologisk og fysiologisk smerte og stress hos pasienter med atraumatiske og tradisjonelle bandasjer

Mål av smerte/stress Atraumatisk  Tradisjonell
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Smerteskala 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Stress-skala 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Hjerterytme 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Respirasjonsrytme 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Systolisk blodtrykk (BP) 125,70 ±  12,23 137,82 ± 17,03
Diastolisk blodtrykk (BP) 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Galvanisk hudrespons (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Kortisol i spytt 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

*Forskjellen mellom grupper var statistisk signifikant ved p lavere enn 0,05

STAI = State Trait Anxiety Inventory, PSS = Perceived Stress Scale

hidden1hidden2
søylediagram – sammenlikning av Mepilex med andre bandasjer
Figur 1. Selvrapporterte stress- og smerteskalaer hos pasienter som fikk atraumatiske og tradisjonelle bandasjer som en del av sårbehandlingen.
 • I tillegg til økte fysiologiske indikatorer på stress hos pasienter som fikk tradisjonelle bandasjer, viste også den selvrapporterte graden av akutt smerte og stress høyere smerte- og stressnivåer ved bandasjeskift for gruppen med tradisjonelle bandasjer (figur 1).

 • Stressresultatene på PSS og STAI var relativt like hos pasienter som fikk begge bandasjetypene. Gjennomsnittlige PSS-resultater var 24,60 ± 10,08 hos pasienter som fikk atraumatiske bandasjer, og 22,72 ± 9,17 hos pasienter med tradisjonelle bandasjer, av en maksimal PSS-poengskåre på 56.

 • Pasienter med atraumatiske bandasjer fikk et snitt på 34,90 ± 11,41 for underliggende engstelse og 38,40 ± 15,62 for akutt engstelse ved bandasjeskift, sammenliknet med gruppen med tradisjonelle bandasjer der snittet var 33,21 ± 11,20 for underliggende engstelse og 33,31 ± 11,16 for akutt engstelse ved bandasjeskift på STAI, av en maksimal poengskåre på 80.

 • Pasientenes snittnivåer for underliggende stress var 24,60 ± 10,08 (gruppen med atraumatiske bandasjer) og 22,72 ± 9,17 (gruppen med tradisjonelle bandasjer) på PSS, og 34,90 (gruppen med atraumatiske bandasjer) og 33,21 (gruppen med tradisjonelle bandasjer) på STAI.

 • Dette kan tyde på at selv om akutte episoder med smerte og stress var betydelig lavere hos pasienter med atraumatiske bandasjer, kan faktorer knyttet til den generelle opplevelsen av å leve med et kronisk sår, bidra til underliggende og pågående følelser av stress og engstelse.
hidden1hidden2
Kontakt oss
Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.