Hypotermi hos pasienten

Om pasienthypotermi

Perioperativ hypotermi er når en pasients kjernetemperatur synker betraktelig før, under eller etter operasjon. Det er en vanlig komplikasjon ved kirurgiske inngrep som oftest oppstår etter innledning av anestesi. Gjennom kliniske studier og blant helsepersonell er det godt etablert at pasienter har nytte av å bli varmet før, under og etter operasjon.
 

Utfallet for pasienter som følge av peroperativ hypotermi er dårligere, med en økning i postoperative sårinfeksjoner, hjertekomplikasjoner og blødninger som vanlige komplikasjoner. Pasientenes plager og ubehag samt økte kostnader til behandling og langvarig sykehusinnleggelse er andre konsekvenser av perioperativ hypotermi. Preoperativ pasientvarming for å øke kroppstemperatur og redusere temperaturfallet under kirurgiske inngrep samt aktiv varming under operasjon har vist seg å være effektive metoder for å forhindre hypotermi.

Referanser

Peri-operative hypothermia is when a patient’s core body temperature drops considerably before, during or after surgery. It is a common but preventable complication of surgical procedures that most commonly appears after induction of general anesthesia. Through clinical studies and among healthcare practitioners it is well established that patients benefits from being warmed prior to, during and after surgery.
 

The outcome for patients as a result of peri-operative hypothermia is poorer, with an increase in surgical site infections, cardiac complications and bleeding as common complications. Patient’s distress and discomfort as well as increased treatment costs and prolonged hospitalisation are other consequences associated with peri-operative hypothermia. Preoperative patient warming in order to increase the body warmth and reduce the drop in temperature during surgery as well as active warming during surgery, has shown to be effective for avoiding hypothermia.

BARRIER® EasyWarm®

Effektiv, kontinuerlig pasientvarming bidrar til å forhindre hypotermi....

Learn more

Om resultatene fra de kliniske studiene

Et klinisk studie som vurderer sikkerheten og effekten av BARRIER® EasyWarm®,...

Hvordan bruke BARRIER® EasyWarm®

Lær hvordan du bruker BARRIER EasyWarm+ aktivt selv-varmende teppe for...